క్లీన్ మిగులు భావన

ఈక్విటీకి సంబంధించిన లాభాలు మరియు నష్టాలను ఆదాయ ప్రకటనలో చేర్చరాదని క్లీన్ మిగులు భావన పేర్కొంది. ఈ విధానం ప్రకారం, ఆస్తులు మరియు బాధ్యతల యొక్క సరసమైన విలువలో మార్పులు ఆదాయాలలో చేర్చబడతాయి.