దశల సముపార్జన

సముపార్జన సంస్థ ఇప్పటికే నియంత్రించలేని ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న ఒక సంస్థపై నియంత్రణ సాధించినప్పుడు ఒక దశ సముపార్జన జరుగుతుంది. చివరికి కొనుగోలుదారుకు ఇప్పటికే స్వంతం కాని వ్యాపారం యొక్క మిగిలిన వాటాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు.