కార్పొరేట్ విభాగం

కార్పొరేట్ విభాగం అనేది వ్యాపారం యొక్క ప్రత్యేక ఆపరేటింగ్ యూనిట్. ఉత్పత్తి, పంపిణీ లేదా భౌగోళిక మార్గాలతో పాటు విభాగాలు తరచుగా ఏర్పాటు చేయబడతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక సంస్థను వినియోగదారు ఉత్పత్తుల విభాగం మరియు పారిశ్రామిక విభాగంగా నిర్వహించవచ్చు. మరొక ఉదాహరణ దేశీయ విభాగం మరియు అంతర్జాతీయ విభాగం. ప్రతి విభాగానికి ప్రత్యేక చట్టపరమైన సంస్థ ఉండవలసిన అవసరం లేదు; అందువల్ల, ఒక చట్టపరమైన సంస్థ అనేక కార్పొరేట్ విభాగాలను కలిగి ఉంటుంది.