నిధుల ప్రవాహ ప్రకటన

నిధుల ప్రవాహ ప్రకటన అనేది అకౌంటింగ్ వ్యవధిలో ఒక సంస్థ యొక్క నగదు ప్రవాహాలలో మార్పులను నివేదించడానికి ఇప్పుడు అవసరమైన నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన యొక్క మునుపటి సంస్కరణ. 1971 నుండి 1987 వరకు సాధారణంగా అంగీకరించబడిన అకౌంటింగ్ సూత్రాల క్రింద నిధుల ప్రవాహ ప్రకటన అవసరం. ఈ ప్రకటన ప్రధానంగా అకౌంటింగ్ వ్యవధి ప్రారంభం మరియు ముగింపు మధ్య ఒక సంస్థ యొక్క నికర పని మూలధన స్థితిలో మార్పులను నివేదించింది. నికర పని మూలధనం ఒక సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత ఆస్తులు దాని ప్రస్తుత బాధ్యతలకు మైనస్.

నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన మునుపటి నిధుల ప్రవాహ ప్రకటన కంటే చాలా సమగ్రమైన పత్రం, బహుళ రకాల నగదు ప్రవాహాలపై దృష్టి సారించింది; ఇది ఒక సంస్థ జారీ చేసిన ఆర్థిక నివేదికలలో భాగం.