నాన్సాంప్లింగ్ రిస్క్

నాన్‌సాంప్లింగ్ రిస్క్‌లో మాదిరి రిస్క్ కాకుండా అన్ని ఆడిట్ రిస్క్‌లు ఉన్నాయి. లేదా, భిన్నంగా చెప్పాలంటే, సరైన నమూనాను ఎంచుకున్నప్పటికీ, తప్పు నిర్ధారణకు వచ్చే అవకాశం నాన్‌సాంప్లింగ్ రిస్క్. నాన్సాంప్లింగ్ ప్రమాదానికి ఉదాహరణలు:

  • తగని ఆడిట్ విధానాలను వర్తింపజేయడం

  • మెటీరియల్ తప్పుగా గుర్తించడంలో వైఫల్యం

  • ఆడిట్ పరీక్ష ఫలితాల యొక్క తప్పుడు వివరణ

అధిక స్థాయి ఆడిట్ ప్రణాళిక మరియు సమీక్ష నాన్‌సాంప్లింగ్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలవు.