ఉత్పత్తి స్థాయి కార్యాచరణ

ఉత్పత్తి-స్థాయి కార్యాచరణ అనేది ఒక నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి లేదా కార్యాచరణకు మద్దతుగా తీసుకున్న చర్య. ఉత్పత్తితో అనుబంధించబడిన ఉత్పత్తి లేదా సేవా పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా ఈ చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఉత్పత్తి స్థాయి కార్యకలాపాలకు ఉదాహరణలు:

  • ఉత్పత్తి కోసం ఉత్పత్తి నిర్వాహకుడి ఖర్చు

  • ఉత్పత్తిని రూపొందించడానికి ఖర్చు

  • ఉత్పత్తి ప్యాకేజింగ్ రూపకల్పన ఖర్చు

  • ఇంజనీరింగ్ మార్పు ఆర్డర్ జారీ చేయడానికి ఖర్చు

  • ఉత్పత్తిని ప్రకటించడానికి ఖర్చు

కార్యాచరణ-ఆధారిత వ్యయ వ్యవస్థలో ఖర్చు సోపానక్రమంలో, కింది సోపానక్రమం జాబితాలో పేర్కొన్నట్లుగా, ఉత్పత్తి-స్థాయి కార్యకలాపాలు మధ్యలో ఉంచబడతాయి:

  1. యూనిట్ స్థాయి కార్యకలాపాలు

  2. బ్యాచ్ స్థాయి కార్యకలాపాలు

  3. ఉత్పత్తి స్థాయి కార్యకలాపాలు

  4. సౌకర్యం-స్థాయి కార్యకలాపాలు