పదార్థ బలహీనత

ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్‌పై అంతర్గత నియంత్రణ పనికిరానిదిగా గుర్తించినప్పుడు భౌతిక బలహీనత తలెత్తుతుంది. అసమర్థమైన నియంత్రణ ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్థిక నివేదికలను గణనీయంగా తప్పుగా అంచనా వేయడానికి సహేతుకమైన అవకాశం ఉన్నప్పుడు, ఇది భౌతిక బలహీనతగా పరిగణించబడుతుంది. ఆడిటర్లు భౌతిక బలహీనతను కనుగొన్నప్పుడు, వారు ఈ సమస్య యొక్క ఆడిట్ కమిటీకి తెలియజేయాలి. గుర్తించబడిన సమస్యను వీలైనంత త్వరగా సరిదిద్దాలని ఆడిట్ కమిటీ నిర్వహణపై ఒత్తిడి తెస్తుంది.