సేవా ఆదాయం

సేవా ఆదాయం అంటే దాని వినియోగదారులకు అందించే సేవలకు సంబంధించిన వ్యాపారం నివేదించిన అమ్మకాలు. ఈ ఆదాయం సాధారణంగా ఇప్పటికే బిల్ చేయబడింది, కాని ఆదాయాన్ని సంపాదించినంత వరకు, బిల్ చేయకపోయినా గుర్తించబడవచ్చు. ఈ ఆదాయాన్ని ప్రత్యేక పంక్తి అంశంగా సమగ్రపరచవచ్చు, ఇది ఆదాయ ప్రకటన ఎగువన కనిపిస్తుంది.

సేవా ఆదాయంలో వస్తువుల రవాణా ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఉండదు, వడ్డీ ఆదాయం కూడా ఉండదు.