గిడ్డంగి రశీదు

గిడ్డంగి రశీదు అనేది ఒక గిడ్డంగిలో నిల్వ చేయబడిన వస్తువులను వర్గీకరించిన పత్రం. రసీదు వస్తువులకు శీర్షికను సూచిస్తుంది. గిడ్డంగి రశీదులు సరుకులను పంపిణీ చేయకుండా విక్రయించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. బదులుగా, కొత్త యజమాని వస్తువులను గిడ్డంగిలో నిల్వ చేస్తూనే ఉన్నాడు. గిడ్డంగి రశీదులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, అవి:

  • చర్చించదగినది. ఈ సంస్కరణ పత్రం యొక్క బేరర్‌కు సరుకులను పంపిణీ చేయగలదని నిర్దేశిస్తుంది, అంటే వాటిని రుణాలకు అనుషంగికంగా ఉపయోగించవచ్చు. రుణగ్రహీత డిఫాల్ట్ అయితే, రుణదాత గిడ్డంగి రశీదును తీసుకుంటాడు మరియు రుణం చెల్లించడానికి వస్తువులను అమ్మవచ్చు.

  • చర్చించలేనిది. ఈ సంస్కరణ సరుకులను ఎవరికి పంపిణీ చేయాలో నిర్దేశిస్తుంది.

గిడ్డంగి రశీదులు సాధారణంగా విలువైన లోహాలు వంటి అనేక రకాల వస్తువుల నిల్వ కోసం ఉపయోగిస్తారు.